Exam

Coaching

 • Dhyeya IAS

  Batch : GS-Target Prelims Crash Course

  Exam : UPSC Prelims

  Schedule : 16 May 16 - 03 Jul 16

  Class Timing : 05:30 AM - 06:30 AM

  Fee : ( N/A )

 • Dhyeya IAS

  Batch : GS-Weekend Batch1

  Exam : UPSC Prelims

  Schedule : 16 May 16 - 03 Jul 16

  Class Timing : 05:30 AM - 06:30 AM

  Fee : ( N/A )

 • Dhyeya IAS

  Batch : GS-Weekend Batch2-Hindi Medium

  Exam : UPSC Prelims

  Schedule : 16 May 16 - 03 Jul 16

  Class Timing : 05:30 AM - 06:30 AM

  Fee : ( N/A )

 • Dhyeya IAS

  Batch : GS -Premium Batch 1

  Exam : UPSC Prelims

  Schedule : 16 May 16 - 03 Jul 16

  Class Timing : 05:30 AM - 06:30 AM

  Fee : ( N/A )

 • Keynote IAS

  Batch : Open Interaction

  Exam : UPSC Prelims

  Schedule : 25 Apr 16 - 05 Jun 16

  Class Timing : 09:00 AM - 01:30 AM

  Fee : ( N/A )

 • Pragati ias

  Batch : Batch 1

  Exam : UPSC Prelims

  Schedule : 23 Apr 16 - 23 Apr 16

  Class Timing : 09:00 AM - 11:00 AM

  Fee : ( N/A )

 • Dhyeya IAS

  Batch : GS-Premium Batch 2 Hindi Medium

  Exam : UPSC Prelims

  Schedule : 16 May 16 - 03 Jul 16

  Class Timing : 05:30 AM - 06:30 AM

  Fee : ( N/A )

 • Pragati ias

  Batch : Open Seminar

  Exam : UPSC Prelims

  Schedule : 23 Apr 16 - 23 Apr 16

  Class Timing : 09:00 AM - 11:00 AM

  Fee : ( N/A )

 • Keynote IAS

  Batch : Batch 1

  Exam : UPSC Prelims

  Schedule : 25 Apr 16 - 05 Jun 16

  Class Timing : 09:00 AM - 01:30 AM

  Fee : ( N/A )

 • Pragati ias

  Batch : Decision on test paper

  Exam : UPSC Prelims

  Schedule : 23 Apr 16 - 23 Apr 16

  Class Timing : 09:00 AM - 11:00 AM

  Fee : ( N/A )

Pages